Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Kinaro Copenhagen

 

Artikel 1 - Definitioner

I disse vilkår og betingelser gælder følgende definitioner:

Betænkningstid: den periode, inden for hvilken forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret;

Forbruger: den fysiske person, der ikke handler som led i udøvelsen af et erhverv eller en virksomhed, og som indgår en fjernsalgsaftale med den erhvervsdrivende;

Dag: kalenderdag;

Varighedstransaktion: en fjernsalgsaftale vedrørende en række produkter og/eller tjenesteydelser, hvis leverings- og/eller købsforpligtelse er spredt over tid;

Varig databærer: ethvert middel, der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at gemme oplysninger rettet til ham personligt på en måde, der muliggør fremtidig konsultation og uændret reproduktion af de lagrede oplysninger.

Fortrydelsesret: Forbrugerens mulighed for at give afkald på fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;

Entreprenør: den fysiske eller juridiske person, der tilbyder produkter og/eller tjenester til forbrugere på afstand;

Fjernsalgsaftale: en aftale, hvorved der inden for rammerne af et system, der er organiseret af iværksætteren til fjernsalg af produkter og/eller tjenester, til og med aftalens indgåelse, udelukkende gøres brug af en eller flere teknikker til fjernkommunikation;

Teknik til fjernkommunikation: midler, der kan bruges til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og iværksætteren har mødt hinanden i samme rum på samme tid.

Generelle vilkår og betingelser: de nuværende generelle vilkår og betingelser for iværksætteren.

Artikel 2 - Iværksætterens identitet

info@kinaro-copenhagen.com

MvB Finance | Handelskammer: 91190118

NL004871659B15

Artikel 3 - Anvendelighed

Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og for
enhver fjernkontrakt og ordre indgået mellem iværksætteren og forbrugeren.

Inden fjernkontrakten indgås, vil teksten til disse generelle vilkår og betingelser blive stillet til rådighed for forbrugeren. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, inden fjernaftalen indgås, vil det blive angivet, at de generelle vilkår og betingelser kan inspiceres på iværksætterens lokaler, og at de vil blive sendt gratis til forbrugeren så hurtigt som muligt efter anmodning.

Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, kan teksten til disse generelle vilkår og betingelser, uanset det foregående afsnit og inden fjernsalgsaftalen indgås, gøres tilgængelig for forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at den let kan gemmes af forbrugeren på en holdbar databærer. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, vil det, inden fjernsalgsaftalen indgås, blive angivet, hvor de generelle vilkår og betingelser kan inspiceres elektronisk, og at de vil blive sendt elektronisk eller på anden måde gratis på forbrugerens anmodning.

I tilfælde af at specifikke produkt- eller tjenestebetingelser gælder ud over disse generelle vilkår og betingelser, gælder andet og tredje afsnit mutatis mutandis, og i tilfælde af modstridende generelle vilkår og betingelser kan forbrugeren altid stole på den gældende bestemmelse, der er mest gunstig for ham.

Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser på noget tidspunkt er helt eller delvist ugyldige eller annulleres, forbliver aftalen og disse vilkår og betingelser ellers i kraft, og den pågældende bestemmelse erstattes straks i gensidig konsultation af en bestemmelse, der nærmer sig formålet med den oprindelige så tæt som muligt.

Situationer, der ikke er dækket af disse generelle vilkår og betingelser, skal vurderes "i ånden" af disse generelle vilkår og betingelser.

Usikkerhed om fortolkningen eller indholdet af en eller flere bestemmelser i vores vilkår og betingelser skal fortolkes "i ånden" af disse generelle vilkår og betingelser.

Artikel 4 - Tilbuddet

Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, skal dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.

Tilbuddet er uden forpligtelse. Iværksætteren har ret til at ændre og justere tilbuddet.

Tilbuddet indeholder en fuldstændig og nøjagtig beskrivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til at muliggøre en korrekt vurdering af tilbuddet fra forbrugeren. Hvis iværksætteren bruger billeder, er disse en sandfærdig repræsentation af de tilbudte produkter og / eller tjenester. Åbenlyse fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet binder ikke iværksætteren.

Alle billeder, specifikationer og data i tilbuddet er vejledende og kan ikke være en grund til kompensation eller opløsning af aftalen.

Billeder af produkter er en sand repræsentation af de tilbudte produkter. Iværksætteren kan ikke garantere, at de viste farver nøjagtigt svarer til produkternes virkelige farver.

Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til accepten af tilbuddet. Dette gælder i særdeleshed:

Prisen, eksklusive fortoldningsomkostninger og importmoms. Disse ekstra omkostninger vil være for kundens regning og risiko. Post- og/eller kurertjenesten vil anvende den særlige ordning for post- og kurertjenester i forbindelse med import. Denne ordning gælder, hvis varerne importeres til bestemmelseslandet i EU, hvilket er tilfældet i denne sag. Post- og/eller kurertjenesten opkræver momsen (uanset om den opkræves sammen med fortoldningsgebyret eller ej) hos modtageren af varerne;

eventuelle forsendelsesomkostninger;

den måde, hvorpå kontrakten vil blive indgået, og hvilke handlinger der kræves til dette formål;

hvorvidt fortrydelsesretten er gældende eller ej;

metoden til betaling, levering og opfyldelse af aftalen;

perioden for accept af tilbuddet, eller den periode, inden for hvilken den erhvervsdrivende garanterer prisen;

niveauet for taksten for fjernkommunikation, hvis omkostningerne ved at bruge teknikken til fjernkommunikation beregnes på et andet grundlag end den almindelige basistakst for det anvendte kommunikationsmiddel;

om aftalen arkiveres efter dens indgåelse, og i bekræftende fald hvordan forbrugeren kan få adgang til den;

den måde, hvorpå forbrugeren, inden aftalen indgås, kan kontrollere og om ønsket rette de oplysninger, han har givet i henhold til aftalen;

eventuelle andre sprog end nederlandsk, som aftalen kan indgås på;

de adfærdskodekser, som den erhvervsdrivende er underlagt, og den måde, hvorpå forbrugeren kan konsultere disse adfærdskodekser elektronisk, og

minimumsvarigheden af fjernsalgsaftalen i tilfælde af en transaktion med varighed. Valgfrit: tilgængelige størrelser, farver, materialetype.

Artikel 5 - Aftalen

Med forbehold af bestemmelserne i stk. 4 indgås aftalen på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet og opfylder de vilkår og betingelser, der er fastsat deri.

Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, vil den erhvervsdrivende straks bekræfte modtagelsen af accepten af tilbuddet elektronisk. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er blevet bekræftet af iværksætteren, kan forbrugeren opløse aftalen.

Hvis aftalen indgås elektronisk, skal iværksætteren træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte den elektroniske overførsel af data og skal sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, træffer iværksætteren passende sikkerhedsforanstaltninger.

Iværksætteren kan - inden for juridiske rammer - informere sig selv om, hvorvidt forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt om alle de fakta og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernaftalen. Hvis iværksætteren på grundlag af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, har han ret til at nægte en ordre eller ansøgning eller at knytte særlige betingelser til implementeringen, mens han giver grunde.

Entreprenøren vil medtage følgende oplysninger med produktet eller tjenesten til forbrugeren, skriftligt eller på en sådan måde, at det kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på en holdbar databærer:

 1. Besøgsadressen på den erhvervsdrivendes kontor, hvor forbrugeren kan indgive klager;

 2. betingelserne for og måden, hvorpå forbrugeren kan gøre brug af fortrydelsesretten, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten;

 3. oplysninger om garantier og eksisterende eftersalgsservice;

 4. oplysningerne i artikel 4, stk. 3, i disse vilkår og betingelser, medmindre den erhvervsdrivende allerede har givet forbrugeren disse oplysninger, inden aftalen indgås;

 5. kravene til opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på mere end et år eller er på ubestemt tid.

I tilfælde af en varighedstransaktion gælder bestemmelsen i det foregående afsnit kun for den første levering.

Hver aftale indgås under de suspensive betingelser for tilstrækkelig tilgængelighed af de relevante produkter.

Artikel 6 - Fortrydelsesret

Ved køb af produkter har forbrugeren mulighed for at opsige aftalen uden at give grunde i en periode på 14 dage. Denne refleksionsperiode starter dagen efter modtagelse af produktet af forbrugeren eller en repræsentant, der på forhånd er udpeget af forbrugeren og gjort kendt for iværksætteren.

I løbet af refleksionsperioden vil forbrugeren håndtere produktet og dets emballage med omhu. Han vil kun pakke ud eller bruge produktet i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han udøver sin fortrydelsesret, returnerer han produktet til iværksætteren med alt leveret tilbehør og - hvis det er rimeligt muligt - i original stand og emballage i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som iværksætteren har givet.

Hvis forbrugeren ønsker at udøve sin fortrydelsesret, er han forpligtet til at gøre dette kendt for iværksætteren inden for 14 dage efter modtagelse af produktet. Forbrugeren skal gøre opmærksom på dette ved hjælp af en skriftlig besked / e-mail. Når forbrugeren har meddelt, at han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal han returnere produktet inden for 14 dage. Forbrugeren skal bevise, at de leverede varer blev returneret rettidigt, f.eks. ved hjælp af et bevis for afsendelse.

Hvis kunden efter udløbet af de perioder, der er nævnt i stk. 2 og 3, ikke har udtrykt sit ønske om at gøre brug af sin fortrydelsesret eller ikke har returneret produktet til iværksætteren, er købet en kendsgerning.

Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af tilbagetrækning

Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, skal omkostningerne ved returnering af produkterne bæres af forbrugeren.

Hvis forbrugeren har betalt et beløb, refunderer iværksætteren dette beløb så hurtigt som muligt, men senest inden for 14 dage efter tilbagekaldelsen. Dette er underlagt den betingelse, at produktet allerede er modtaget tilbage af webshoppen, eller at der kan fremlægges afgørende bevis for fuldstændig returnering.

Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

Den erhvervsdrivende kan udelukke forbrugerens fortrydelsesret for produkter som beskrevet i stk. 2 og 3. Udelukkelsen af fortrydelsesretten gælder kun, hvis den erhvervsdrivende tydeligt har angivet dette i tilbuddet, i det mindste i god tid inden aftalens indgåelse. Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for produkter:

 1. som er skabt af den erhvervsdrivende i overensstemmelse med forbrugerens specifikationer;

 2. som klart er af personlig karakter

 3. som ikke kan returneres på grund af deres art;

 4. som ødelægges eller ældes hurtigt;

 5. hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, der er uden for iværksætterens kontrol;

 6. for individuelle aviser og magasiner;

 7. for lyd- og videooptagelser og computersoftware, hvor forbrugeren har brudt forseglingen;

 8. for hygiejneprodukter, hvor forbrugeren har brudt forseglingen.

Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for tjenesteydelser:

 1. vedrørende indkvartering, transport, restaurantvirksomhed eller fritidsaktiviteter, der skal udføres på en bestemt dato eller i en bestemt periode;
 2. hvis levering er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige samtykke inden fortrydelsesfristens udløb;
 3. vedrørende væddemål og lotterier.

Artikel 9 - Prisen

I løbet af den gyldighedsperiode, der er nævnt i tilbuddet, vil priserne på de tilbudte produkter og / eller tjenester ikke blive forhøjet, bortset fra prisændringer på grund af ændringer i momssatser.

I modsætning til det foregående afsnit kan iværksætteren tilbyde produkter eller tjenester, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, der er uden for iværksætterens kontrol, med variable priser. Denne forbindelse til udsving og det faktum, at alle nævnte priser er målpriser, vil blive nævnt i tilbuddet.

Prisstigninger inden for 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis de er resultatet af lovbestemmelser eller bestemmelser.

Prisstigninger fra 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har fastsat det og:

 1. de er et resultat af lovbestemmelser eller bestemmelser; eller

 2. forbrugeren har ret til at opsige aftalen fra den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.

I henhold til paragraf 5(1) i loven om omsætningsafgift fra 1968 finder leveringen sted i det land, hvor transporten påbegyndes. I det aktuelle tilfælde finder leveringen sted uden for EU. Herefter vil post- eller kurertjenesten opkræve importmoms eller fortoldningsgebyrer fra kunden. Der vil derfor ikke blive opkrævet moms af entreprenøren.

Alle priser er med forbehold for trykfejl. Vi påtager os intet ansvar for konsekvenserne af tryk- og sætningsfejl. I tilfælde af trykfejl er virksomheden ikke forpligtet til at levere produktet i henhold til den forkerte pris.

Artikel 10 - Overholdelse og garanti

Iværksætteren garanterer, at produkterne og/eller tjenesterne overholder aftalen, de specifikationer, der er nævnt i tilbuddet, de rimelige krav til sundhed og / eller anvendelighed og de eksisterende lovbestemmelser og / eller regeringsbestemmelser på den dato, hvor aftalen blev indgået. Hvis det er aftalt, garanterer den erhvervsdrivende også, at produktet er egnet til andet end normal brug.

En garanti fra den erhvervsdrivende, producenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren kan håndhæve over for den erhvervsdrivende på grundlag af aftalen.

Eventuelle defekte eller forkert leverede produkter skal rapporteres til iværksætteren skriftligt inden for 14 dage efter levering. Returnering af produkterne skal ske i den originale emballage og i ny stand.

Iværksætterens garantiperiode svarer til fabrikkens garantiperiode. Entreprenøren er dog aldrig ansvarlig for produkternes endelige egnethed til hver enkelt anvendelse af forbrugeren eller for nogen rådgivning vedrørende brug eller anvendelse af produkterne.

Garantien gælder ikke, hvis:
Forbrugeren selv har repareret og/eller ændret de leverede produkter eller fået dem repareret og/eller ændret af tredjemand;

De leverede produkter har været udsat for unormale forhold eller på anden måde skødesløst behandlet eller behandlet i strid med instruktionerne fra entreprenøren og/eller på emballagen;

Manglen er helt eller delvist et resultat af regler, som regeringen har fastsat eller vil fastsætte vedrørende arten eller kvaliteten af de anvendte materialer.

Artikel 11 - Levering og udførelse

Entreprenøren vil tage den størst mulige omhu ved modtagelse og udførelse af produktordrer.

Leveringstiden vil tage 8 - 14 arbejdsdage. Selvfølgelig vil iværksætteren gøre sit yderste for at få dette til at ske så hurtigt som muligt.
Omkostningerne til dette er helt gratis med hver ordre, uanset ordrens værdi.

Med forbehold for, hvad der er angivet om dette i artikel 4 i disse generelle vilkår og betingelser, vil virksomheden udføre accepterede ordrer hurtigt, men senest inden for 30 dage, medmindre forbrugeren har aftalt en længere leveringsperiode.
Hvis leveringen forsinkes, eller hvis en ordre ikke kan udføres eller kun kan udføres delvist, vil forbrugeren blive informeret om dette senest 30 dage efter, at ordren blev afgivet. I så fald har forbrugeren ret til at ophæve aftalen uden omkostninger og ret til eventuel erstatning.

I tilfælde af opløsning i overensstemmelse med det foregående afsnit refunderer iværksætteren det beløb, som forbrugeren har betalt så hurtigt som muligt, men senest inden for 14 dage efter opløsningen.

Hvis levering af et bestilt produkt viser sig at være umulig, vil iværksætteren gøre en indsats for at levere en erstatningsartikel. Senest ved levering vil det blive rapporteret på en klar og forståelig måde, at en erstatningsartikel leveres. Med erstatningsartikler kan fortrydelsesretten ikke udelukkes. Omkostningerne ved en eventuel returforsendelse bæres af entreprenøren.

Risikoen for skade og / eller tab af produkter hviler på iværksætteren indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller en repræsentant, der er udpeget på forhånd og gjort bekendt med iværksætteren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Artikel 12 - Varighedstransaktioner: varighed, opsigelse og fornyelse

Opsigelse

Forbrugeren kan opsige en tidsubegrænset aftale, der er indgået med henblik på følgende formål
regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, til enhver tid, med forbehold af aftalte opsigelsesregler og en opsigelsesperiode på op til en måned.

Forbrugeren kan opsige en tidsbegrænset aftale, der er indgået med henblik på regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenester, når som helst ved udløbet af den tidsbegrænsede periode i overensstemmelse med de gældende opsigelsesregler og en opsigelsesperiode, der ikke overstiger en måned.

Forbrugeren kan opsige de aftaler, der henvises til i de foregående afsnit:

opsige til enhver tid og ikke være begrænset til opsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;

i det mindste opsige dem på samme måde, som de blev indgået af ham; altid opsige dem med den samme opsigelsesperiode, som iværksætteren har fastsat for sig selv.

Forlængelse

En tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, kan ikke automatisk forlænges eller fornyes for en tidsbegrænset periode.

Uanset det foregående afsnit kan en tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af dag- eller ugeaviser og magasiner, stiltiende forlænges for en tidsbegrænset periode på højst tre måneder, hvis forbrugeren kan opsige den forlængede aftale mod slutningen af forlængelsen med et varsel på højst en måned.

En tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af varer eller tjenesteydelser, kan kun stiltiende forlænges på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan opsige den med et varsel, der ikke overstiger en måned, og et varsel, der ikke overstiger tre måneder, hvis aftalen vedrører regelmæssig, men mindre end en gang om måneden, levering af dag- eller ugeaviser og magasiner.

En tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering af dag- eller ugeaviser og magasiner som introduktion (prøve- eller introduktionsabonnement) fortsættes ikke stiltiende og ophører automatisk ved prøve- eller introduktionsperiodens udløb.

Aftalens varighed

Hvis en aftale har en varighed på mere end et år, kan forbrugeren efter et år opsige aftalen til enhver tid med et varsel på højst en måned, medmindre rimelighed og saglighed taler imod en opsigelse før udløbet af den aftalte varighed.

Artikel 13 - Betaling

Medmindre andet er aftalt, skal de beløb, som forbrugeren skylder, betales inden for 7 arbejdsdage efter starten af den betænkningstid, der er nævnt i artikel 6, stk. 1. I tilfælde af en aftale om levering af en tjenesteydelse starter denne periode, efter at forbrugeren har modtaget bekræftelsen af aftalen.

Forbrugeren har pligt til straks at rapportere unøjagtigheder i betalingsoplysninger, der er leveret eller nævnt til iværksætteren.

I tilfælde af manglende betaling fra forbrugeren har iværksætteren ret til, med forbehold af juridiske begrænsninger, at opkræve de rimelige omkostninger, der er meddelt på forhånd til forbrugeren.

Artikel 14 - Klageprocedure

Klager over gennemførelsen af aftalen skal indsendes til iværksætteren inden for 7 dage fuldt og tydeligt beskrevet, efter at forbrugeren har opdaget manglerne.

Klager indsendt til iværksætteren vil blive besvaret inden for en periode på 14 dage fra modtagelsesdatoen. Hvis en klage kræver en forudsigelig længere behandlingstid, vil iværksætteren svare inden for 14-dages perioden med en meddelelse om modtagelse og en indikation af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.

Hvis klagen ikke kan løses ved gensidig aftale, opstår der en tvist, der er underlagt tvistbilæggelsesproceduren.

En klage suspenderer ikke iværksætterens forpligtelser, medmindre iværksætteren skriftligt angiver andet.

Hvis en klage viser sig at være berettiget af iværksætteren, vil iværksætteren efter eget skøn enten udskifte eller reparere de leverede produkter gratis.

Artikel 15 - Tvister

Kontrakter mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle vilkår og betingelser vedrører, er udelukkende underlagt hollandsk lov. Også selvom forbrugeren er bosiddende i udlandet.